Kabinet wil meer vrouwen in de top van (semi)publieke organisaties

Geschreven door Redactie

Het kabinet gaat stevig inzetten op meer vrouwen in de top van organisaties in de (semi)publieke sector.

In de (semi)publieke sector (overheden en organisaties die een publieke taak uitvoeren of publiek gefinancierd zijn) geldt dat er in veel organisaties op dit moment nog geen sprake is van een evenredige man-vrouwvertegenwoordiging in de top. Het kabinet komt met streefcijfers voor ministeries, uitvoeringsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen en adviescolleges. Daarmee willen zij het goede voorbeeld geven en roepen zij de gehele (semi)publieke sector op om naar een 50/50 man-vrouwverdeling toe te werken.
 
Afgelopen januari is de wet voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven in werking is getreden. Een noodzakelijke stap om de verdeling in het bedrijfsleven te verbeteren. Het kabinet kijkt echter ook naar zichzelf en de publieke sector en neemt daarom nu stappen om ook in deze sector de gelijke man-vrouwverdeling te versnellen.

Streefcijfers

Een divers werknemersbestand zorgt ervoor dat besluiten worden genomen die beter aansluiten bij wat er in de samenleving leeft en wat de samenleving nodig heeft. In de (semi)publieke sector is de genderverdeling al beter dan in het bedrijfsleven. Het kabinet ziet evenwel dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft richting de maatschappij.
 
Binnen ministeries en hun uitvoeringsorganisaties is de ambitie aangepast en zal elke organisatie ernaar streven binnen vijf jaar te komen tot 45 à 55% vrouwen in de (sub)top. Bij nieuwe benoemingen wordt er gekeken of dit kan bijdragen aan dit streven. Daarnaast wordt het streven om bij benoemingen van zelfstandig bestuursorganen en adviescolleges 50% vrouwen aan te stellen.
 
Voor de gehele (semi)publieke sector komt er een wettelijke verplichting om een streefcijfer te formuleren voor de (sub)top van deze organisaties. Het kabinet roept de organisaties op om ook toe te werken naar 50% vrouwen in deze posities. In de, nog te ontwikkelen, wet wordt een minimum van 33% aangehouden, dat is gelijk aan het quotum in het bedrijfsleven.
 
Het wettelijke streefcijfer wordt na drie en na vijf jaar geëvalueerd. Mocht daaruit naar voren komen dat er nog onvoldoende vooruitgang geboekt wordt in de (semi)publieke sector op het gebied van een evenredige man-vrouw verdeling, kan er besloten worden om een wettelijk quotum in te stellen voor de (semi)publieke sector.
 
Het kabinet wil dat de (semi)publieke sector een voorbeeld is voor de maatschappij. Ze is ervan overtuigd dat de maatregelen gaan zorgen voor een diverser denken binnen de (semi) publieke sector en daarmee ook zorgen voor een hogere kwaliteit van beleid.
 

Onze Ambassadeurs