College legt Cultuurplan Almere 2019 - 2024 voor aan raad

Geschreven door Redactie

In het coalitieakkoord Almere 2018-2022 heeft het college de ambitie uitgesproken om samen met de stad, met culturele partners en externe specialisten een meerjarig strategisch Cultuurplan op te stellen waarin een visie op het cultuur- en erfgoedbeleid wordt geformuleerd.

Het resultaat is het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Hierin zijn de volgende ambities opgenomen: cultuur is voor alle Almeerders dichtbij, cultuur krijgt ruimte om te groeien, en cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere.

 
De afgelopen maanden is met de raad, de stad, de cultuursector, externe specialisten en andere sectoren gesproken over cultuur en gewerkt aan de totstandkoming van het Cultuurplan Almere 2019-2024: Cultuur verrijkt, verbindt en versterkt. Hierin worden de visie, ambities en doelstellingen voor het nieuwe cultuurbeleid voor de komende zes jaar beschreven. Daarnaast geeft het richting aan de culturele ontwikkeling en de inzet van de structurele extra investering in cultuur in Almere. 

 
Wethouder Hilde van Garderen: “Ik ben trots op dit Cultuurplan. Op de totstandkoming en vooral op het resultaat. De afgelopen 40 jaar hebben we veel geïnvesteerd in stenen, huizen en wegen in Almere. Nu is het de tijd om de plus te maken door het culturele aanbod te versterken. Voor het eerst is er een generatie Almeerders die in de stad is geboren en haar identiteit aan de stad ontleent. Voor het eerst zijn er ook Almeerse jonge kunstenaars, opgeleid elders in het land, die terugkomen naar Almere om hier te wonen en te werken. Dit is hét moment om structureel te investeren in cultuur en kwaliteit toe te voegen aan de stad!  

Met ons cultuurbeleid willen we aansluiten bij de identiteit van de stad en de bewoners. Tijdens de Cultuurtafels, de Stadsgesprekken en het Cultuurdebat hebben we inspirerende gesprekken gevoerd met actieve bewoners, amateurs, kunstenaars, ondernemers, scholen en cultuurpartners. Uit deze gesprekken is gebleken dat cultuur voor veel Almeerders belangrijk is en dat er bij velen de behoefte bestaat om hier samen met elkaar én met de gemeente aan te werken.”

Ambities

 
Het cultuurplan beschrijft drie ambities die elk worden nagestreefd door middel van drie doelstellingen. Met de eerste ambitie richt het cultuurbeleid zich op alle Almeerders, op cultuureducatie voor alle kinderen en cultuur in alle stadsdelen. Met de tweede ambitie richt het cultuurbeleid zich op ruimte voor groei en versterking van de cultuursector, en op talentontwikkeling. Met de derde ambitie richt het cultuurbeleid zich op de regio en de rest van Nederland en de unieke culturele kenmerken van de stad waarmee Almere zich kan profileren en onderscheiden. Samenwerking met regio en rijk is daarbij van groot belang. 


Cultuur wordt een belangrijke drager van de samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dat betekent onder andere een betere zichtbaarheid én bereikbaarheid van de culturele voorzieningen binnen de MRA, ook in Flevoland en Almere. De ruimte die Almere te bieden heeft kan optimaal ingezet worden voor een broedplaatsenbeleid. Ook in Flevoland leidt het regionaal cultuurprofiel tot intensievere culturele samenwerking in de provincie en met het rijk. We zetten in op Landart, cultuureducatie in het vmbo, architectuur en een nieuwe museale voorziening. 


Als de raad instemt met het Cultuurplan, wordt het plan uitgevoerd. Na instemming is het Cultuurplan te vinden op www.almere.nl/cultuur

Onze Ambassadeurs