Jongeren voelen zich niet gehoord

Geschreven door Henny A.J. Kreeft

Op het moment dat in de gemeenteraad van Almere wordt gesproken over de nieuwe aanbesteding Jeugdhulp voor Flevoland, geven de jongeren die in Almere door Jeugdzorg zijn opgevangen, aan dat ze zich in de steek gelaten voelen en niet gehoord. Te veel en te lang is er gesproken óver jongeren en niet mét jongeren. 

Geholpen door Jeugdzorg 

Tijdens de politieke markt van 20 mei kwamen jongeren aan het woord tijdens een Inspiratiesessie. Voorbeelden werden aangedragen door jongeren, die als kind uit huis waren geplaatst, daar het niet veilig was om thuis te blijven wonen. Na aankloppen bij Jeugdzorg hebben ze onderdak gekregen, maar dat was niet altijd een succes. Het komt nogal eens voor, dat als jongeren 18 worden, ze op straat terecht komen.
Ook 2 van de insprekers hebben daar mee te maken gekregen, wonen op straat en kunnen een onderdak niet betalen. Volgens de jongeren zouden zorginstanties hen moeten helpen. Alleen dat gebeurt niet altijd, waardoor ze alles zelf moeten regelen en doen.    

Daarnaast was er ruimte voor het inspreken door een ondersteuner van de jongeren. De dame was ooit zelf van huis weggelopen, kwam in aanraking met drugs en moest zelf de goede weg weer terug vinden. Ze heeft kritiek op de Jeugdzorg. Na een indicatie moeten de jongeren de plaats waar ze wonen verlaten, zonder dat vaak het vervolgtraject is geregeld. Hierdoor komen ze op straat terecht of worden ze teruggestuurd naar de ouders. 
Na het recht op Jeugdzorg komt het vaak voor dat er geen hulpverleners zijn. Dit komt doordat er niet genoeg begeleiders zijn of dat ze verdwijnen omdat er niet genoeg geld is.  

Op 23 februari was de eerste Informatiesessie Jeugdzorg geweest. Op de avond van 20 mei ging het meer om het heden van de Jeugdzorg. De Jeugdzorg in Almere staat al jaren op de agenda van de politiek en politieke markt. Dit komt onder meer door de toename van het Jeugdzorggebruik en tevens de oplopende kosten die daarmee gemoeid gaan.   
De kosten werden door D66 Almere in oktober 2021 ook reeds aangekaart. De fractie meldde toen dat het systeem rond de Jeugdzorg anders zou moeten. Tevens zou Jeugdzorg goedkoper moeten en de kwaliteit verbeterd worden. 

Inkoopstrategie Jeugdhulp 

In de ‘Inkoopstrategie regionale jeugdhulp Flevoland 2024’ wordt geschreven, dat de Jeugdhulpregio Flevoland de Jeugdhulp opnieuw aan wil besteden, waarbij de nieuwe contracten vanaf januari 2024 in moeten gaan. De organisatie wil een Jeugdhulp die toegankelijk en effectief is voor iedereen, die dit nodig heeft, én die tevens betaalbaar is voor de gemeenten. De inkoop van de specialistische hulp voor de regio wordt gedaan door de Aankoopcentrale, die is ondergebracht bij de gemeente Almere. Met hulp wordt hier bedoeld Jeugdhulp met verblijf, hoog specialistische JGGZ, specialistische JGGZ intercultureel en crisishulp. Volgens de gemeente Almere is de regio een groeiregio met grootstedelijke problemen. Tevens wordt de regio beïnvloed door Jeugdhulpregio’s in de buurt en heeft een deels lage sociaaleconomische status. Daarnaast geeft de Inkoopstrategie aan dat er sprake is van onvoldoende samenhang in het zorgaanbod en een relatief grote vraag naar zware Jeugdhulp. De regio is van mening dat er meer binnen het zorglandschap geïnvesteerd moet worden in alternatieve oplossingen. Deze oplossingen moeten kleinschalig, dichtbij en toekomstbestendig zijn.  Daarom wil men de zorg dichtbij organiseren in samenhang op alle 3 de leefgebieden: wonen, onderwijs en vrije tijd. 

Onze Ambassadeurs