Jaarresultaat geeft ruimte voor sparen en investeren

Geschreven door Redactie

Het gaat Almere in economisch opzicht voor de wind. Dat had in 2018 een gunstig effect op de financiële huishouding van de gemeente. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt bij aantrekkende conjunctuur af en de opbrengsten uit bouwleges nemen toe.

Vooral het Almeerse grondbedrijf profiteerde flink. Dat zorgt ervoor dat er ruimte is om invulling te geven aan versterking van de reservepositie van de gemeente en aan investeringen in beheer van de openbare ruimte en stedelijke vernieuwing. De programmarekening 2018 van Almere toont een vrijwel sluitend jaarresultaat. Op de begroting van bijna € 900 miljoen is per saldo € 1,2 miljoen overgebleven. Dit wordt in 2019 ingezet om vertraagde projecten alsnog ten uitvoer te brengen.

 Wethouder Lodders van Financiën toont zich gematigd tevreden: ‘We hebben volop profijt van het economisch tij. De woningbouwproductie, de uitstroom uit de bijstand, de groei van de werkgelegenheid en de belangstelling voor bedrijfskavels laten zien welke potentie Almere heeft. Daardoor ontstaat ruimte voor investeringen. Tegelijkertijd willen we behoedzaam omgaan met onze middelen en onze buffers versterken voor mindere tijden.’ 

 
Overgangsjaar 

Het jaar 2018 is te beschouwen als een bestuurlijk overgangsjaar, omdat er een nieuw college aantrad. In het afgelopen jaar zijn al de eerste accenten gelegd voor de extra investeringen die in het nieuwe coalitieakkoord werden benoemd. In 2018 is gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Ook ondersteunen we de Almeerse bedrijven en zetten we in op het aantrekken van nieuwe bedrijven om zo de werkgelegenheid te vergroten.

De Floriade begint vorm te krijgen. In 2018 is het definitief ontwikkelplan vastgesteld en is er met Amvest een samenwerkingspartner gevonden voor de gebiedsontwikkeling. De Floriade vormt meer en meer een voorbeeld om te komen tot een duurzame, innovatieve woonwijk. Verder zijn er in Almere afgelopen jaar bijna 2.000 extra woningen aan de woningvoorraad toegevoegd, waarvan ruim 700 sociale huurwoningen. Ook is een voorzichtige start gemaakt met het wegwerken van de achterstand in het beheer en onderhoud. Dit zal de komende jaren een vervolg krijgen. Met de aankoop van het Bivak is een eerste symbolische stap gezet in stedelijke vernieuwing. De plannen voor de stedelijke vernieuwing in de binnenring van Almere Haven en het centrum van Almere Buiten krijgen verder vorm. In 2018 is er substantieel meer gebruik gemaakt van zorg dan vooraf ingeschat. Zo is er een groter beroep gedaan op ambulante jeugdzorg en was de verwachte daling in de residentiële jeugdzorg beperkt. Verder was er sprake van hogere kosten voor de Wmo. In 2018 hebben we gewerkt aan sterkere samenwerking tussen de zorgprofessionals rondom scholen. Dat doen we ook bij de sociale wijkteams en hun samenwerking met buurtsportcoaches.


In lijn met begroting

Het algehele financiële resultaat over 2018 van € 1,2 miljoen is goed in lijn met de begroting, maar de jaarrekening laat ook tegenvallers zien. Met name in het sociaal domein blijft het lastig precies in te schatten hoe kosten zich zullen ontwikkelen. In 2018 leidt dit tot tekorten op ambulante jeugdzorg, individuele begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden. Ook bij de inzameling en verwerking van afval en reststromen zijn kostenstijgingen te constateren.

Door diverse externe oorzaken worden projecten niet altijd volgens planning gerealiseerd. Voor de afronding van een aantal van die projecten worden de financiën via de resultaatbestemming meegenomen naar 2019.


Onze Ambassadeurs