Collegebesluiten

Geschreven door Redactie

Zienswijze conceptbegroting 2020 Tomingroep

Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de begroting voor 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Almere neemt samen met acht gemeenten in Gooi- en Vechtstreek deel aan de gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap.

De Tomingroep helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het vinden van passend werk. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de begroting en de meerjarenraming vast. Vooraf kunnen de verschillende gemeenteraden hun zienswijze over de stukken kenbaar maken.


Verslag Archiefzorg 2018

Het college heeft kennisgenomen van het Verslag Archiefzorg 2018, bestaande uit een inspectieverslag van de toezichthouder over het uitgevoerde informatiebeheer in 2018 en de managementreactie daarop. Het college heeft tevens ingestemd met de managementreactie en het daarin opgenomen voortschrijdend werkplan 2016-2020 voor het verbeteren van het informatiebeheer. In 2018 heeft de gemeente naast het reguliere informatiebeheer aanvullende acties ondernomen om de kwaliteit van het informatiebeheer structureel te borgen. De toezichthouder concludeert dat de gemeente Almere in 2018 ondanks de genomen stappen onvoldoende vorderingen heeft gemaakt in de verbetering van het informatiebeheer. De gemeente heeft haar verbeterplannen voor het informatiebeheer ondertussen bijgesteld, zodat ze in 2019 van onvoldoende adequaat naar redelijk adequaat gaat.


Consultatie concept beleidskader sociaal domein 2019-2022

Het college consulteert de gemeenteraad over voorgenomen keuzes die zijn uitgewerkt in het conceptbeleidskader sociaal domein 2019-2022. Het college ziet voor de komende jaren vier belangrijke hoofdopgaven in het sociaal domein. Die gaan over het bevorderen van een sterk en inclusief stadsleven, over het bieden van (toegang tot) passende en laagdrempelige ondersteuning, over in de eigen omgeving kunnen opgroeien en wonen en over een effectieve aanpak voor gezinnen of personen met een stapeling van problemen. Het college wil via de consultatie toetsen of de keuzes en accenten in het conceptbeleidskader overeenkomen met de visie van de gemeenteraad. Ook hebben de raadsleden de mogelijkheid om aanvullende aandachtspunten mee te geven voor het definitieve beleidskader.


Tijdelijke woningen Odeonplaats

Het college heeft ingestemd om een aanvraag in beschouwing te nemen voor een omgevingsvergunning van Stichting Ymere voor de (ver)bouw van tijdelijke woningen op Odeonplaats als aanvraag voor het bouwen van nieuwe tijdelijke woningen. Door in te stemmen zal de nieuwe aanvraag omgevingsvergunning worden getoetst aan de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan tijdelijke bouwwerken en daarmee zullen de 80 woningen, voor studenten en jongerendoelgroep, voor 13 jaar behouden blijven in de voorraad sociale huurwoningen van Almere. Voorwaarde is dat de woningen worden gerenoveerd en er positief besloten kan worden op de aanvraag.


Gebiedsvisie Louis Armstrongweg

De kantorenstrook aan de Louis Armstrongweg is een zeer kansrijke plek voor transformatie van kantoren tot woningen. Het college heeft de gebiedsvisie Louis Armstrongweg met een programmatisch en ruimtelijk kader vastgesteld. Het geeft initiatiefnemers inspiratie én het geeft een kader om plannen te toetsen. In november 2018 heeft de gemeente Almere een inloopavond voor betrokkenen en raadsleden georganiseerd. Men kon reageren op een concept-gebiedsvisie. De reacties zijn waar mogelijk in de definitieve versie verwerkt en zijn gebundeld in een nota met reacties.

Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de opgestelde gebiedsvisie Louis Armstrongweg en de doelen vast te stellen. Na de vaststelling door de gemeenteraad is het college in staat om de plannen te toetsen. De gebiedsvisie is te bekijken via https://stadwest.almere.nl/muziekwijk

De Louis Armstrongweg heeft de potentie om zich tot een gevarieerd gebied met woningen, kantoren, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte, voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur te ontwikkelen. Deze potenties worden mede bepaald door de aanwezigheid van Station Almere Muziekwijk, het naastgelegen winkelcentrum en de inzet van de stad om verder te groeien.


Proces visieontwikkeling ecologie

In 2019 maakt het college een visie op de ecologie in en rond de stad. De bestaande visie op ecologie, het Ecologisch Masterplan uit 2005, verdient een actualisatie. In het coalitieakkoord is de visie op ecologie, inclusief een uitwerking, aangekondigd. Het college wil graag aan de voorkant de raad consulteren over het te volgen besluitvormingsproces. Dit schept duidelijkheid in de rolverdeling van raad en college en laat zien welke partijen betrokken worden bij de thema’s die ertoe doen. Daartoe dient het college een agendaverzoek in.


Onze Ambassadeurs