Belanghebbenden Havenkom dagvaarden gemeente Almere

Geschreven door Redactie

Mr. J.B.M. Swart, van Swart Advocaten Almere, heeft namens een groep belanghebbenden* bij de rechtbank Midden-Nederland een kort geding aangevraagd tegen de gemeente Almere. Doel van dat kortgeding is het tegengaan van de aanleg van ligplaatsen in de Havenkom.

Onlangs brachten wij het nieuws dat de ondernemers in de Havenkom overvallen waren door de gemeente Almere. De door ons verkregen tekening liet zien dat er nagenoeg geen ruimte meer zou zijn voor passanten, wat sinds het begin de bestemming van de Havenkom is. Dit valt op te maken uit het bestemmingsplan dat is opgesteld in 1982. Hier staat letterlijk vermeld "De binnenhaven moet een levendig en aantrekkelijk gebied zijn aan de zuidrand van het centrum, niet bestemd voor vaste ligplaatsen, maar vooral als passantenhaven."

De ondernemers (en inwoners) gaan dan ook niet zomaar akkoord met de plannen van de gemeente.

Swart: 'Tevergeefs hebben wij namens cliënten de afgelopen week de gemeente verzocht om af te zien van de geplande steigerbouw in de havenkom t.b.v. een botenstalling. De aanleg van de steigers heeft namelijk grote consequenties voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de havenkom.'

De gemeente heeft hierop via dhr. Lubbers gereageerd en heeft aangegeven dat de gemeente de geplande bouwwerkzaamheden, die volgens de gemeente per 11 september starten, vooralsnog niet zal staken.

Swart: 'Cliënten voelen zich hierdoor genoodzaakt om de Voorzieningenrechter om een oordeel aangaande de bouwwerkzaamheden te verzoeken en hebben mij gevraagd de gemeente te dagvaarden. Alvorens de zaak inhoudelijk behandeld wordt door de rechter, zullen mijn cliënten en de gemeente nog in overleg trachten te treden teneinde te beoordelen in hoeverre een minnelijk vergelijk kan worden gevonden, waarbij dan ook de belangen van mijn cliënten in ogenschouw moeten worden genomen.'

Zittingsdag laten vaststellen

Verwacht wordt dat de rechtbank maandag een zittingsdag zal vaststellen. Of de gemeente de start van de bouw opschort tot aan het moment van een gerechtelijk oordeel is onduidelijk. In vergelijkbare gevallen wordt normaliter door bestuursorganen afgewacht op het oordeel van de rechter.

Swart: 'Het oordeel van cliënten luidt dat in strijd met het bestemmingsplan tot de aanleg van ligplaatsen wordt overgegaan. Daarnaast wordt naar het oordeel van cliënten, voor waar het betreft de noodzakelijke vergunning voor de aanleg van de ligplaatsen, ten onrechte geen gebruik gemaakt van een aanvraagprocedure waarin cliënten inspraak op de vergunningsaanvraag zouden hebben doordat zij hun zienswijzen kunnen indienen. Omdat wordt afgeweken van het bestemmingsplan, lijkt die procedure ten onrechte niet te zijn gevolgd.'

De ligplaatsen worden in de Havenkom aangelegd naar aanleiding van het vertrek van Haddock bij het Weerwater. Haddock diende plaats te maken voor activiteiten in verband met de Floriade 2022.

Swart: 'Het wordt interessant om te zien op welke wijze de Voorzieningenrechter hier gezien de wettelijke bepalingen tegenaan kijkt'.

Swart: 'Tevergeefs hebben wij namens cliënten de afgelopen week de gemeente verzocht om af te zien van de geplande steigerbouw in de havenkom t.b.v. een botenstalling. De aanleg van de steigers heeft namelijk grote consequenties voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de havenkom.'

* Belanghebbenden: Wai Tse (restaurant Treasure), Ad Palmer (restaurant Steak at the Lake/Dos Amigos), John Brons (restaurant By Brons/Dos Amigos), John van Beem (brasserie Julia), Robin Zweers (café 't Lievertje), Salamanakis Jurgos (Grieks restaurant Olympia), Riccardo Caltabiano (restaurant BravaCasa), Chris Pranger (bistro Van Willigen), Raymond Blankenzee (Happie Snack), Pank van Heemskerk (HLPC), Piet Kruithof (bewoner), Annaliese Piersma (bewoner), Jan Gotjé (bewoner), en Willem Miermans (bewoner).

Eis en dwangsom

De belanghebbenden in deze zaak eisen o.a. een verbod op de aangekondigde werkzaamheden, althans die bouwwerkzaamheden te staken en gestaakt te houden tot  aan het moment dat onherroepelijk op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is beslist. Hiervoor wordt een dwangsom gesteld van € 100.000,00 per (gedeelte van een) dag, met een maximum van € 5.000.000,00, voor zover de gemeente zich niet aan het verbod conformeert.Onze krant nog niet ontvangen?