Bewustwording over ouder worden

Geschreven door Redactie

De vergrijzing in Nederland neemt de komende decennia flink toe. Ook in Almere. Met de aanpak Goud willen we bevorderen dat oudere inwoners zo lang mogelijk een zinvol en gezond leven kunnen leiden. Om met kwaliteit van leven oud te worden, helpt het als mensen op tijd nadenken over het ouder worden, wat ze daarbij nodig denken te hebben en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in de woning, zorg nabij en een zinvolle dagbesteding. Om inwoners hiervan bewust te maken start Goud in Almere binnenkort een bewustwordingsaanpak.

Mensen worden gemiddeld steeds ouder en zullen langer thuis blijven wonen. Na het pensioen heeft men vaak nog een hele levensfase voor zich. Die levensfase brengt veel veranderingen met zich mee. Op tal van levensgebieden veranderen er dingen. Er ontstaan andere woonbehoeften, er worden andere eisen gesteld aan de woonomgeving en mensen zoeken naar een zinvolle invulling van hun leven. We willen dat mensen zich hierop voorbereiden, er over nadenken, goed geïnformeerd zijn en vervolgens bewuste keuzes kunnen maken. Mensen die zelf keuzes maken ervaren dat als positiever dan wanneer het ze overkomt en ze te laat zijn om eigen keuzes te maken. Daarnaast is preventie vaak beter dan acute problemen oplossen en meestal is het ook goedkoper. Met de bewustwordingsaanpak wil Goud in Almere mensen informeren over de mogelijkheden én de eigen verantwoordelijkheden, en aan het denken zetten over hoe zij zelf oud willen worden.

Het aantal 65-plussers in Almere gaat de komende twintig jaar meer dan verdubbelen. Deze vergrijzing raakt veel levensdomeinen en organisaties. Daarom heeft de gemeente Goud in Almere geïnitieerd. Goud in Almere faciliteert en verbindt initiatieven, organisaties en kansen die het mogelijk maken waardig oud te worden in Almere, vergroot de bewustwording rondom ouder worden en versterkt het netwerk, de kennis en innovatie rondom dit thema. Wethouder Roelie Bosch licht meer toe over de aanpak in dit gesprek met Omroep Flevoland.

In de bewustwordingsaanpak gaan we in de op vragen en informatiebehoefte van de diverse doelgroep van 55-plussers en maken we gebruik van verschillende (media)kanalen. De aanpak start na de zomer. Heel graag werken we hierbij samen met partners. Ben je geïnteresseerd in deelname aan de voorbereiding voor de campagne of wil je meer informatie? Dan vernemen wij dat graag. Je kunt je aanmelden via goudinalmere@almere.nl.