Collegebesluiten van de afgelopen week

Geschreven door Redactie

Dit zijn de besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere.

 Het raadsinformatiesysteem van Almer is hier te vinden!

Verordening Woonlastenfonds 2019

Het college stelt de gemeenteraad voor om de verordening Woonlastenfonds 2019 vast te stellen. Dit gebeurt jaarlijks. Het Woonlastenfonds is in 1997 door de gemeenteraad in het leven geroepen.

Het fonds is bedoeld als tegemoetkoming in de woonlasten voor Almeerse minima, met een huurwoning onder de maximale huurgrens maar boven de kortingsgrens. Mensen met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Bij een bepaalde huur krijgen mensen minder huurtoeslag door de kwaliteitskorting. Zo worden mensen gestimuleerd om naar een goedkopere huurwoning te verhuizen. In Almere is dat niet zo gemakkelijk, omdat er minder goedkope huurwoningen zijn. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in financiële problemen raken, vult de gemeente Almere via het Woonlastenfonds de huurtoeslag gedeeltelijk aan.

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de motie RG-91/2017 Sturing Woonlastenfonds, komt naar voren dat er niet veel ruimte bestaat om het woonlastenfonds doelmatiger en doeltreffender in te zetten. Enkel de beschikbaarheid van meer betaalbare sociale huurwoningen kan leiden tot minder beroep op het Woonlastenfonds. De aanvragen voor 2019 moeten tussen 1 oktober en 31 december 2019 bij de gemeente zijn ingediend.

Eervol ontslag en benoeming lid urgentiecommissie

Het college heeft besloten om met ingang van 15 mei 2019 eervol ontslag te verlenen aan de heer J. Wachtmeester als lid van de externe urgentiecommissie woonruimteverdeling. Deze commissie adviseert het college over urgentieaanvragen voor sociale huurwoningen. De heer J. Wachtmeester wordt opgevolgd door de heer G.C.J. Buijs. Hierdoor ontstaat weer een gevarieerd samengestelde urgentiecommissie, met expertise op bestuurlijk, juridisch, volkshuisvestelijk en sociaal gebied.

Herijken afwegingskader Meerjaren Perspectief beheer Almere (MPBA)

In 2018 is er een nieuw coalitieakkoord gesloten. Hierin staat welke doelstellingen en ambities de huidige coalitie heeft voor de komende vier jaar. Deze doelstellingen en ambities hebben ook invloed op de keuzes die wij maken bij het beheer en onderhoud van de stad. In de programmabegroting 2019-2022 zijn deze ambities voor het beheer van de openbare ruimte uitgewerkt. Om deze reden heeft het college het afwegingskader van het Meerjaren Perspectief Beheer Almere (MPBA) herijkt.

Het doel van het MPBA is om de prioritering van groot onderhoud en vervangingsprojecten van beheer te objectiveren. Hierdoor ontstaat inzicht in welke projecten worden uitgevoerd in het eerstvolgende jaar (dit is het bestedingsplan dat de raad bij programmabegroting vaststelt). Daarnaast ontstaat er inzicht in welke projecten niet in het eerstvolgende jaar worden uitgevoerd, maar in jaar 2, 3 of 4. Met het herijken van het afwegingskader zorgen we ervoor dat ambities en doelen van het college onderdeel zijn van de keuzes die wij maken in het beheer en onderhoud van de stad.

In het bestedingsplan 2020 bij de programmabegroting 2020 – 2023 wordt de raad een bestedingsplan voorgelegd gebaseerd op het herijkte afwegingskader. Omdat het MPBA een complex sturingsinstrument is wordt de raad meegenomen (door middel van ambtelijke toelichting) in de werking en ontwikkelingen van het MPBA.

Huisvestingsverordening Almere 2019

Het college stelt de raad voor om de Huisvestingsverordening Almere 2019 vast te stellen. Gemeenten mogen toewijzingsregels opstellen voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Deze regels worden opgenomen in een huisvestingsverordening. Deze verordening moet iedere vier jaar worden herzien. Dit voorstel gaat over de geactualiseerde ontwerp Huisvestingsverordening Almere 2019. Ten opzichte van de huidige verordening uit 2015 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Verschillende voorstellen hebben betrekking op de urgentieregeling. Zo krijgen urgenten in de nieuwe verordening een woning toegewezen door de woningcorporaties, in plaats van zelf te zoeken in het aanbod. Ook komen tweepersoonshuishoudens met urgentie voortaan in aanmerking voor een driekamer- in plaats van tweekamerwoning. Om de doorstroming te stimuleren wordt het experiment Van Groot naar Beter, waarbij huishoudens die een grote sociale huurwoning verruilen voor een kleinere woning voorrang krijgen, permanent opgenomen in de huisvestingsverordening.

Plan van Scholen 2020 - 2023

De gemeenteraad moet elk jaar voor 1 augustus het plan van scholen vaststellen. Daarna gaat het plan ter goedkeuring naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met plaatsing in het plan van scholen kan een schoolbestuur een BRIN (Basisregistratie nummer) van het ministerie van OCW krijgen en ontvangen nieuwe basisscholen rijksgeld voor de exploitatie van de school. Het plan van scholen 2020-2023 betreft één herhalingsaanvraag en twee nieuwe aanvragen.

De twee nieuwe aanvragen gaan om een Rooms Katholieke basisschool van Stichting Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) voor Nobelhorst, een algemeen bijzondere basisschool van Stichting Onderwijs voor vrede en samen leven met als gewenste vestiging centraal in Almere. De herhalingsaanvraag is van de Almeerse Scholen Groep (ASG) voor een openbare basisschool in Nobelhorst. De aanvraag van de Vrijeschool liet niet zien dat de school door voldoende leerlingen wordt bezocht om de stichtingsnorm van Almere te halen. Deze aanvraag is niet opgenomen op het plan van scholen 2020-2023. Nadat de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld, wordt deze verzonden aan de minister van Onderwijs voor goedkeuring.


Onze krant nog niet ontvangen?