Provinciale Staten richten jongerenraad op

Geschreven door Redactie

Tijdens de eerste Statenvergadering van 2022 is het initiatiefvoorstel voor het oprichten van een Jongerenraad aangenomen.

Het idee is dat jongeren maandelijks bij elkaar komen om te praten over diverse thema’s en op die manier kennis maken met de provinciale politiek.

Participatie

Provinciale Staten is ook akkoord met het proces om te komen tot een participatieverordening. In een participatieverordening staan de spelregels, waardoor duidelijk is voor inwoners op welke manier ze betrokkenheid worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid.

Interpellatiedebat

De vergadering start om 13:00 uur doordat er een interpellatiedebat aan de vergadering is toegevoegd. Het debat over de informatievoorziening over het datacenter in Zeewolde is door verschillende fracties aangevraagd. Ze vinden dat ze niet, niet tijdig of niet volledig geïnformeerd worden over belangrijke termijnen en procedures rond het datacenter. Hierover werden moties ingediend, maar uiteindelijk zijn deze niet aangenomen door Provinciale Staten.

Spoedagendering

Meerdere fracties hebben een debat over het bestemmingsplan Trekkersveld IV in Zeewolde aangevraagd. De mogelijkheid voor het indienen van een reactieve aanwijzing (waardoor het bestemmingsplan deels niet door gaat) verloopt deze avond. Omdat de gemeente Zeewolde heeft aangegeven in de toelichting van het bestemmingsplan uit te leggen dat ze binnen de provinciale kaders blijven, wordt er geen reactieve aanwijzing ingediend.

Hamerstukken

In eerdere commissievergaderingen is al veel gesproken over een voorstel waarin de opdracht staat voor een rapporteur Metropoolregio Amsterdam (MRA) en voor een rapporteur Regio Zwolle. De Metropoolregio Amsterdam is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. De rapporteurs krijgen de opdracht Provinciale Staten te adviseren op de aanpak van de processen van majeure thema’s die vanuit Flevoland gezien van belang zijn.

Wildbeheer

Het hamerstuk over wildbeheereenheden betreft een voorgenomen wijziging in omvang en begrenzing van wildbeheereenheden in Flevoland. De wijzigingsverordening wordt nu ter inzage gelegd. De ontvangen reacties met antwoorden worden met de definitieve wijzigingsverordening in het voorjaar ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Verstedelijkingsconcept 2050

Het Verstedelijkingsconcept van de MRA heeft naast aandacht voor wonen, werken en mobiliteit ook aandacht voor klimaat, energie en gezondheid. Provinciale Staten zijn van mening dat een IJmeerverbinding inclusief een IJmeerweg (autoweg) essentieel is voor de bereikbaarheid van Flevoland. De gedeputeerde zal dit meenemen naar bijeenkomsten van de MRA.Onze Ambassadeurs